Nolikums

Volejbola sacensības korporācijām
„S!K! Staburadze kauss volejbolā”
                    Nolikums
                   2020. gads

1. Mērķis un uzdevumi
Mērķis – veicināt studentu un studenšu korporāciju sportisko garu un fizisko sagatavotību.
Uzdevums – noorganizēt volejbola sacensības korporācijām „S!K! Staburadze kauss volejbolā” (turpmāk tekstā – sacensības).
 
2. Laiks un vieta
2020. gada 8. marts.
Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Sporta komplekss, Āgenskalna ielā 21a, Rīgā.
 
3. Dalībnieki
Piedalās studenšu un studentu korporāciju pārstāvji, kā arī pārstāvji no Concordia Valdemaria.
Komandas tiek veidotas pēc korporāciju piederības. No vienas organizācijas var tikt pieteiktas vairākas komandas. Kopvērtējumā tiek vērtēts katras atsevišķās komandas rezultāts.
Komanda sastāv no 4 spēlētājiem (kopā ar rezervistiem var tikt pieteikti 7 spēlētāji). Katrs dalībnieks drīkst būt pieteikts tikai vienā komandā.
Sacensības notiks atsevišķi studentu un studenšu korporāciju konkurencē.
Sacensības notiek, ja ir pieteikušās vismaz divpadsmit komandas – astoņas studentu un četras studenšu konkorencē. Pie liela dalībnieku skaita, tiek organizētas apakšgrupu izspēles, izslēgšanas (play-off) spēles.
 
4. Vērtēšana
4.1. Pirmā turnīra kārta grupu turnīrs. Pēc grupu turnīra rezultātiem komandai tiek aprēķināts koeficents. K= komandas iegūtie punktu summa visās spēlēs/ komandas zaudēto punktu summa visās spēlēs.
4.2. Visas komandas tiek saranžētas, ņemot vērā to koeficentus. Studentu korporāciju komandām no V1 (augstākais koeficents) līdz V19 (zemākais koeficents), Studenšu korporāciju komandām no V1 (augstākais koeficents) līdz V7 (zemākais koeficents).
4.3.1. Studentēm komanda ar visaugstāko koeficentu (V1) izaiž play off kārtu. Play off spēlē zemāko koeficentu ieguvusī komandu pret augstāko (V7:V2, V6:V3; V5:V4).
4.3.2. Studentēm komandas, kuras pēc play off tiek tālāk, izspēlē pusfinālu. Pusfināla uzvarētājas tiek finālā un spēlē par pirmo vietu, zaudētājas – cīnās par trešo vietu mazajā finālā.
4.3.3. Studentiem pirmās 13 komandas ar augstākajiem K (V1-V13) izlaiž pirmo izslēgšanas spēļu kārtu. Pirmo play off spēļu kārtā sacenšas komandas ar zemākajiem koeficentiem (V14-V19). Pretinieku izvēles princips – augstākais k pret zemāko.
4.2.3. Studentiem otrajā izslēgšanas spēļu kārtā piedalās 16 komandas, trešajā kārtā – 8 komandas. 4 komandas, kas pārvar trešo izslēgšanas spēļu kārtu, piedalās pusfinālā. Pusfināla uzvarētāji tiek finālā un spēlē par pirmo vietu, zaudētāji – cīnās par trešo vietu mazajā finālā.
 
5. Reģistrācija
Komandas dalība sacensībās jāpiesaka un dalības maksājums jāveic līdz 24. februāra, 10:00. Dalības maksa ir 20 EUR no komandas.
Spēļu kārtība notiks saskaņā ar izlozi. Izloze notiks turnīra nedēļā. Vieta un laiks tiks izziņoti komandu kapteiņiem. No katras komandas uz izlozi jāierodas vienam pārstāvim. Ja komandas pārstāvis neierodas uz izlozi, tad šīs komandas numuru izlozē organizatori.
Ja komanda tiek pieteikta pēc 24.02.2020., bet ne vēlāk kā 05.03.2020., 10:00, tad dalības maksa komandai ir 30 EUR un numuru piešķir organizatori.
 
6. Volejbola noteikumi
 
6.1. Spēles raksturojums.
Volejbols ir komandu sporta spēle starp divām komandām uz laukuma, kas ar tīklu sadalīts divās vienādās daļās. Spēlētājs izdara sitienu pa bumbu ar jebkuru ķermeņa daļu.
Katras komandas mērķis ir raidīt bumbu pāri tīklam tā, lai tā piezemētos pretinieka laukumā un novērstu bumbas piezemēšanos savā laukuma pusē.
Bumbu ievada spēlē ar servi aizmugurējās līnijas spēlētājs, raidot to pāri tīklam uz pretinieka laukumu.
Komandai ir tiesības trīs reizes (neieskaitot pieskaršanos blokā) pieskarties bumbai, lai to atspēlētu pretinieka laukuma pusē. Spēlētājam nav atļauts pieskarties bumbai divas reizes pēc kārtas (izņemot bloķēšanas gadījumā). Bumba paliek spēlē līdz tam brīdim, kamēr nepieskaras spēles virsmai, neiziet ārpus laukuma robežām vai arī komanda nav spējusi noteikumos paredzētajā kārtībā atspēlēt bumbu pretiniekam. Komanda, kura uzvar bumbas izspēlē, iegūst punktu. Kad komanda, kura uzņem servi, uzvar bumbas izspēlē, tā iegūst punktu un tiesības servēt. Komanda, kura servē, uzvarot bumbas izspēlē, iegūst punktu un tiesības servēt. Komandas spēlētāju sākuma novietojums norāda spēlētāju servēšanas secību. Šī pārejas secība pulksteņrādītāja virzienā ir jāievēro visas spēles laikā.
 
6.2. Spēles laukums.
Spēles laukums ir taisnstūra formas 18x9 m. Tīkla augstums vīriešiem ir 2.43 m, sievietēm – 2.24 m. Pirms spēles komandas kapteiņi izlozē tiesības izvēlēties pirmo servi vai laukuma pusi. Katrai komandai ir jāspēlē savā spēles laukā, brīvās zonas un telpas robežās.
 
6.3. Laukumu maiņa. Komandas mainās laukumiem, kad viena no komandām iegūst 15 punktus.
6.4. Komanda.
Komandā ir 4 spēlētāji. Viens no spēlētājiem ir komandas kapteinis, kurš ir jāatzīmē protokolā. Tikai komandas kapteinim ir tiesības runāt ar tiesnešiem spēles laikā, kad bumba ir ārpus spēles.
Sarunāšanās komandas biedru starpā spēles laikā ir atļauta.
 
6.5 Punktu gūšana. Komanda iegūst punktu:
1) veiksmīgi piezemējot bumbu pretinieku laukumā;
2) pretinieku komanda ir izdarījusi kļūdu;
3) kad pretinieku komanda ir veikusi jebkādu darbību, kura ir pretrunā ar spēles noteikumiem.
Strīda gadījumā tiesnesis var pieņemt lēmumu pārspēlēt attiecīgo izspēli.
 
6.6. Uzvara spēlē.
Spēli uzvar komanda, kura pirmā iegūst 25 punktus. Uzvara spēlē iespējama ar ne mazāk kā 2 punktu pārsvaru.
6.7. Neierašanās un nepilns komandas sastāvs.
Komandām jāseko līdzi spēļu grafikam un jārēķinās, ka spēles var sākties pirms vai pēc grafikā norādītā laika. Ja pēc komandas izsaukšanas tā 3 minūšu laikā nav ieradusies pilnā sastāvā (vai sastāvā, ar kādu gatava iet laukumā) sacensību vietā vai atsakās spēlēt pēc uzaicinājuma, komandai piešķir zaudējumu un tā par šo spēli saņem 0 punktus.
Ja komanda nevar nodrošināt nepieciešamo spēlētāju skaitu, taču vēlas piedalīties spēlē, tā var spēlēt ar pieejamo dalībnieku skaitu, taču pretinieku komanda ir tiesīga piedalīties pilnā sastāvā.
 
6.8. Spēles stāvokļi:
6.8.1 Bumba spēlē. Bumbas izspēle sākas no brīža, kad pēc tiesneša svilpes servētājs izdara sitienu pa bumbu.
6.8.2 Bumba ārpus spēles. Bumbas izspēle beidzas ar tiesneša svilpi, bet, ja svilpe ir pēc kļūdas izdarīšanas, bumba ir ārpus spēles no kļūdas izdarīšanas brīža.
6.8.3 Bumba laukumā. Bumba ir laukumā, kad tā skar spēles laukuma grīdu, ieskaitot norobežojošās līnijas.
6.8.4 Bumba “autā”. Bumba ir “autā”, kad:
   6.8.4.1 bumbas daļa, kura pieskaras grīdai, ir pilnīgi ārpus laukumu norobežojošām līnijām;
   6.8.4.2 pieskaras priekšmetam ārpus spēles laukuma, griestiem vai personām, kas nepiedalās spēlē;
   6.8.4.3 pieskaras antenām, atsaitēm, stabiem vai pašam tīklam aiz norobežojošām līnijām vai antenām;
   6.8.4.4 ir pilnībā šķērsojusi vertikālo plakni zem tīkla.
 
6.9. Komandas sitieni.
6.9.1 Sitiens ir jebkura spēlētāja saskare ar bumbu. Komandai ir tiesības izdarīt ne vairāk kā trīs sitienus (neskaitot bloku), lai atspēlētu bumbu pāri tīklam. Ja ir vairāk sitienu, tad tā komandai ir kļūda.
Kad divi (trīs) komandas spēlētāji vienlaikus skar bumbu, tie uzskatāmi kā divi (trīs) sitieni (izņemot bloķēšanu).
6.9.2 Sitiena raksturojums:
   6.9.2.1 bumbu drīkst skart ar jebkuru ķermeņa daļu;
   6.9.2.2 pa bumbu ir jāizdara sitiens, nevis tā jāķer vai jāmet;
   6.9.2.3 bumba, šķērsojot tīklu, drīkst tam pieskarties.
   6.9.2.4 spēlētāji izspēles laikā nedrīkst pieskarties tīklam.
 
6.10. Serves izpildīšana:
6.10.1 sitiens pa bumbu ir jāizdara ar jebkuru vienas rokas daļu pēc bumbas pamešanas gaisā vai izlaišanas no rokām;
6.10.2 servējot ir atļauts bumbu tikai vienu reizi pamest vai izlaist no rokām. Bumbas driblēšana un kustība rokā ir atļauta;
6.10.3 serves sitiena momentā pa bumbu vai spēlētāja atraušanās brīdī no grīdas, servējot palēcienā, servētājs nedrīkst pieskarties spēles laukumam (ieskaitot gala līnijas);
6.10.4 serve, kas tiek izpildīta pirms tiesneša svilpes, tiek anulēta un atkārtota;
6.10.5 spēlētājam jāizdara sitiens pa bumbu 8 sekunžu laikā pēc tiesneša svilpes. Ja šis laiks tiek pārsniegts, pretinieku komanda iegūst tiesības servēt.
 
6.11. Uzbrukuma sitiens:
6.11.1 visas darbības, ar kurām bumba tiek raidīta pretinieka virzienā, izņemot servi vai bloku, ir uzskatāmas par uzbrukuma sitieniem;
6.11.2 uzbrukuma sitiena laikā ir atļauts mānīgs sitiens ar vienu roku, ja saskare ar bumbu ir tīra un bumba netiek ķerta vai mesta;
6.11.3 Bloķēt pretinieka servi ir aizliegts.
 
6.12. Spēles pārtraukums un spēlētāju maiņas. Katrai komandai ir tiesības pieprasīt ne vairāk kā 1 pārtraukumu atpūtai un izdarīt 3 spēlētāju maiņas spēlē. Pārtraukums atpūtai ir 30 sekundes ilgs un to drīkst pieprasīt komandas kapteinis.
6.13. Spēles vilcināšana. Komandas nepamatota darbība, kuras rezultātā tiek kavēta spēle, ir uzskatāma par spēles vilcināšanu. Sods par spēles vilcināšanu – par pirmo spēles vilcināšanu komandai tiek izteikts brīdinājums, par otro un katru nākamo spēles vilcināšanu tiek piešķirts zaudējums bumbas izspēlē (un, līdz ar to, tiek piešķirts punkts pretinieku komandai).

6.14. Dalībnieku izturēšanās. Dalībniekiem ir jāpieņem spēles tiesnešu lēmumi ar sportisku uzvedību, bez to apstrīdēšanas. Šaubu gadījumā, noteikumu izskaidrojumu drīkst lūgt tikai komandas kapteinis. Dalībniekiem ir jāizturas pieklājīgi un ar cieņu godīgas spēles garā, ne vien attieksmē pret tiesnešiem, bet arī attieksmē pret citām personām, pretinieku komandu, komandas biedriem un skatītājiem.

7. Tiesāšana
Sacensības tiesā paši spēlētāji saskaņā ar šo nolikumu. Katras spēles zaudējušās komandas divi pārstāvji tiesā nākamo spēli, par komandas pārstāvju deleģēšanu šim pienākumam atbildīgi ir komandu kapteiņi. Finālus studentēm, kā arī pusfinālus un finālus studentiem tiesā neatkarīgi tiesneši. Rezultātus apstiprina galvenais tiesnesis.
Ja tiek konstatēta rupja vai nepiedienīga kāda spēlētāja uzvedība spēles laikā, vainīgo spēlētāju var
diskvalificēt. Ja tiesnesis konstatē rupju šī nolikuma pārkāpumu, komandu var diskvalificēt.
 
8. Strīdu izšķiršanas kārtība
Strīdu gadījumā vai situācijās, kuras nav aprakstītas šajā nolikumā, jāvēršas ar rakstveida iesniegumu
pie galvenā tiesneša. Pēc pretenzijas izskatīšanas galvenais tiesnesis izšķir strīdus.
 
9. Atbildība
Katrs turnīra dalībnieks pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli sacensību norises laikā. Organizatori neatbild par sacensību laikā gūtajām traumām.
 
10. Nolikuma grozīšanas kārtība
Organizatori nepieciešamības gadījumā ir tiesīgi grozīt nolikumu, par to brīdinot komandas kapteini.